Časté otázky

Psychologické otázky

Zabývám se jakýmikoli psychologickými tématy, které se týkají Vašich psychických, emočních, případně psychosomatických problémů, osobní nebo partnerské krize, vztahových a výchovných problémů. Poskytuji individuální a partnerskou terapii, terapii u dětí i dospívajících.
Nezabývám se terapií těžkých psychotických poruch v akutním stádiu (schizofrenie, psychózy, schizoafektivní poruchy) a do péče nepřijímám osoby aktuálně závislé na psychotropních látkách. Pokud mě kontaktujete, velmi ráda Vám pomohu najít vhodného a ověřeného odborníka specializujícího se na tuto problematiku. Děkuji za pochopení.
Setkání si se mnou domluvíte ideálně přes kontaktní formulář nebo e mailem, kdy Vám nabídnu termín pro naše setkání, a to pokud možno co nejdříve. Klientům jsem k dispozici i v podvečerních a večerních hodinách. O tyto hodiny je však největší zájem, proto je potřeba se na ně objednat dostatečně dopředu.
Ne, to bohužel není možné. Nejsme zdravotnické zařízení, tudíž naše služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Pokud trpíte závažnými psychickými stavy a chcete najít klinického psychologa nebo psychiatra, obraťte se pro doporučení na svou zdravotní pojišťovnu nebo mi napište, budu-li dobrého odborníka znát, ráda doporučím.
Bližší informace naleznete v ceníku na stránkách.
Nikoli, nejsem lékař tudíž léky předepisovat ani doporučovat nemůžu.
Ne, informace sdílené při sezení považuji za přísně důvěrné, jsem vázána etickým kodexem a mlčenlivostí.
Pokud Vás tyto rozdíly zajímají teoreticky, pak více informací najdete na stránce Psychologické služby. Pokud však váháte na co se objednat, pak nemusíte. Výběr vhodného přístupu a formy spolupráce by měl být zodpovědností psychologa a je samozřejmostí o nabízených možnostech a cestách při prvním setkání dlouze hovořit. Samozřejmě je dobré vědět, respektive společně s psychologem přicházet na to, na čem chcete pracovat, co vás trápí, jaký problém je aktuálně k řešení, prostě jaké je Vaše TÉMA.
Určitě má cenu se Vaším problémem zabývat a zkoušet znovu hledat pro Vás vhodného psychologa, a to až do té doby, dokud nenajdete. Při volbě psychologa záleží na mnoha subjektivních faktorech, na způsobu, jak terapeut terapii provádí, jak si s ním sednete i jaké má psycholog obecné porozumění danému typu problému, jaké má zkušenosti, jestli je Vám sympatický apod.
Samozřejmě, je to zcela na Vás. Pokud navštěvujete více odborníků s tématy, která se vzájemně překrývají, možná se budete občas muset vyrovnat s odlišnými přístupy. Někdy můžou být různé pohledy k Vašemu prospěchu a inspirující, jindy možná poněkud matoucí a zavádějící. Někteří klienti řeší s každým odborníkem zcela jinou oblast, poměrně časté i doporučované je navštěvování terapeuta pro individuální terapii a jiného terapeuta na párovou či rodinnou terapii. Záleží jenom na Vás, ale osobně doporučuji o paralelních návštěvách dané odborníky informovat.
Návštěva psychologa není projevem slabosti, ale naopak důkazem toho, že jsem si vědom/a, že mám nějaký problém a jsem odhodlán/a ho řešit. Naopak první kontakt vyžaduje odvahu a psychoterapie je často „pěkná dřina“. Úkolem psychologa není posuzovat, zda jsem či nejsem „slaboch“, zda je můj problém dost důležitý, ale je tu proto, aby mi pomohl tady a teď řešit můj problém. Psycholog není ten, kdo Vám dá rozhřešení a převezme odpovědnost za Vaše rozhodnutí, či skutky. Je pouze na Vás, jak s doporučeními či radami psychologa naložíte.
Samozřejmě rozhovory s přáteli je možno obecně doporučit, neboť podpora dobrých přátel je k nezaplacení. Na druhé straně ne vždy je možno se na tyto rady spolehnout a aplikovat ve Vaší životní situaci. Přátelský přístup je převážně intuitivní, doporučení vycházejí z životních zkušeností Vašich přátel a zakládají se na tom, jak oni své problémy (vy)řešili či by případně řešili. Kamarádi zpravidla nedokáží nezaujatě a objektivně pochopit příčiny Vašich problémů a doporučují Vám převážně svoje osvědčené postupy. Přátelé nám v dobré víře často dávají tzv. silácké rady, které by oni sami nikdy neudělali. Stejně tak kamarádi stojí na Vaší straně, tudíž pokud Vám například někdo ublíží, tak i oni mají na něho vztek a mají potřebu jej „potrestat“. Z psychologické praxe vyplývá, že zejména při rozchodech bývají přátelé těmi nejhoršími rádci.
V zásadě tíhu rizik nese terapeut. Terapeut ručí za maximální bezpečnost celého psychoterapeutického procesu, za dodržování etických zásad. Psychoterapeut přijímá závazek konat dobro a aktivně se vyhýbat jakémukoli „poškození“ klienta, má morální povinnost jednat ve prospěch klienta a stále mít na zřeteli přínos i možná rizika. V určitém slova smyslu může být klientem vnímáno jako jedno z rizik, že sezení trvá „jen“ 50 až 55 minut. Každý člověk je jedinečný, přichází se svými jedinečnými problémy, každé sezení je jedinečným procesem. Přes veškerou jedinečnost by však terapeutické sezení mělo mít určitý cíl (i v tom spatřuji rozdíl oproti povídání s kamarády viz. předchozí dotaz) a mělo by končit v bodě, kdy se klient cítí dobře. Opět je zodpovědností terapeuta, aby s klientem naplánoval čas tak, aby společně mohli dosáhnout přijatelného cíle. Za určité riziko můžou někteří klienti považovat prožívání a verbalizování svých nepříjemných emocí a myšlenek. Je však zcela přirozené a pochopitelné, že po nahlédnutí na svou aktuální situaci, na vlastní role a postavení v životě či rodině, po možném odbourání tzv. obranných mechanismů, které se ukazují během procesu změny jako obtěžující a nefunkční se může klient cítit krátkodobě znejistěn, jakoby „obnažen“ či znovuzrozen. Může dojít k přehodnocení vztahu k sobě i ostatním, hodnot, přesvědčení, životnímu stylu apod. Klient osobně a z dlouhodobého hlediska z psychoterapeutického procesu čerpá a profituje. Může se stát, že klient bude zklamaný z procesu, pokud přišel s příliš velkými či nerealistickými očekáváními. Osobně doporučuji na sezeních o tématech možných rizik, obav, strachů, očekáváních otevřeně mluvit.
Pokusím se o stručný výčet témat:

  • obecně řečeno problémy v mezilidských vztazích a v navazování vztahů (v partnerství, manželství, s dětmi a dospívajícími, s vlastními rodiči, s kolegy či nadřízenými na pracovišti, s vrstevníky, ve škole apod.),
  • problémy související s rodičovstvím, výchovou dětí,
  • školní výchovné a vzdělávací problémy, školní neúspěšnost, problematika inkluze, šikana,
  • podpora v tíživé životní situaci (nemoc či úmrtí blízkého člověka, rozvod, rozchod),
  • nízká sebedůvěra, sebeúcta, sebehodnocení,
  • úzkost a strach, úzkostné stavy, fobie,
  • zhoršená nálada, ztráta životní motivace, hledání smyslu života,
  • podpora osob ve specifickém životním období např. dospívání, „krize středního věku“, klimakterium, proces stárnutí,
  • potřeba osobního rozvoje, hledání vhodných způsobů svého fungování, prohloubení náhledu na svou osobu, své reakce, svůj život,
  • psychosomatické obtíže.
Při úvodním setkání je společně pečlivě prozkoumávána oblast, kterou klient považuje za své TÉMA a pokud možno, je zformulována tzv. terapeutická zakázka, která se odvíjí od Vašich potřeb. Následně dochází k dohodě mezi klientem a psychoterapeutem, zda je z obou stran možná a vhodná spolupráce. Pokud ano, je domluvená četnost setkávání (zpravidla 1 x týdně nebo 1 x za 14 dní). V rámci dalších psychoterapeutických setkání založených zejména na vzájemném dialogu může klient nacházet porozumění sám sobě, svému aktuálnímu stavu a odpovědi na otázky, které si klade on sám či jeho okolí. Konzultuje možné způsoby porozumění a jednání v pro něj obtížných situacích s ohledem na jeho individualitu, potřeby a vlastnosti. V atmosféře důvěry a přijetí je prostor ke sdílení emočně a osobně citlivých myšlenek a témat. V psychoterapii je prostor k silným emočním prožitkům, uvolnění a další práci s emocemi. Psychoterapeut nepřichází s řešením, ale provází a pomáhá klientovi nalézt a uskutečňovat jeho vlastní, jedinečný způsob zvládání situací, se kterými si původně nevěděl rady.

Pokud se při prvním setkání ukáže, že naše spolupráce není vzhledem k zakázce či jiným faktorům vhodná, nabídnu Vám kontakty na možné další specialisty či zařízení a v dobrém se rozloučíme 🙂

Děti samotné většinou o psychologickou pomoc nežádají. Obvykle mě kontaktuje jako první rodič, který přichází se svou zakázkou a společně domlouváme možné cesty a formy naší spolupráce. Psychoterapeutické postupy jsou však účinné pouze za předpokladu, že klient (dítě) je sám ochoten na změně spolupracovat. Děti, které jsou do terapie přinuceny, odpovídají neochotně a bez zájmu o věc. Zvláště dospívající je nezbytné nejprve pro spolupráci vhodně motivovat a dát jim prostor pro svobodné rozhodnutí. Někteří dospívající (obvykle až středoškoláci mezi 16- 18 rokem) si již svého odborníka nachází i samostatně. Jelikož se nejedná o bezplatnou službu, předpokládám, že rodič o případném docházení dospívajícího ví, jelikož sezení svému dítěti hradí. V případě zájmu a souhlasu ze strany dospívajícího může být k sezení rodič přizván.
V zásadě platí, že čím je lidská bytost mladší, tím je zranitelnější, ale i snadněji měnitelná psychologickými prostředky. Tedy čím mladší dítě, tím je tvárnější a prostředím ovlivnitelnější. Dětská psychoterapie může být smysluplná a účinná za předpokladu, že jsou do procesu zapojeni i ostatní členové rodiny, především rodiče, protože právě na nich je psychoterapeutické „léčení“ dítěte bytostně závislé. Tedy má-li nastat u dítěte pozitivní změna, musí k ní dojít i v jeho rodině. V dětské psychoterapii je kladen větší důraz na city, smysly, používají se více hravé prvky, hračky, kresba, práce s příběhy, hraní rolí, speciální cvičení apod. U dospívajících se psychoterapeutická práce blíží práci s dospělou klientelou.

Otázky k masážím

Téměř každý 🙂 Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nelze masírovat osoby s nádorovými onemocněními, s onemocněními krvetvorby, osoby v akutní fázi kožního nebo infekčního onemocnění, osoby s akutním virovým onemocněním, při horečce.
Ano, u dětí a dospívajících doporučuji zvláště preventivní masáže.
Těhotné bohužel nemasíruji. Je zde příliš mnoho rizikových faktorů.
Ano, funguji jako mobilní masér, takže masíruji klienty i u nich doma, v kanceláři, na sportovišti apod.
Nepotřebujete, veškeré vybavení (lehátko, oleje, prostěradla, ručníky) si přivezu. Potřebuji pouze místo pro masérské lehátko, jehož délka je cca 2 metry.
Samozřejmě, že může. Snažím se svou přítomností chod Vaší rodiny nijak neomezovat. Pro lepší účinky masáže Vám však doporučuji místnost, kde je klid.
Ano, mám. Mohu Vám po domluvě poskytnout prostor V Domečku, Londýnská 182/67, Praha 2.
Nemusíte, není to nezbytně nutné. Avšak pro lepší účinky masáže je doporučováno krátce se teplou vodou osprchovat. Svaly jsou tak prohřáté a masáž má hlubší účinek.
Potřebná doba masírování se odvíjí od vybraného druhu masáže, minimálně si však pro sebe dopřejte 30 minut času.
Ano, pokud se objednáte včas, určitě se domluvíme.
Jsem akreditovaným (akreditace MŠMT ČR) masérem pro sportovní a relaxační masáže. Zároveň jsem absolventem kurzu ajurvédských masérských a protahovacích technik.
Neprovádím. Nejsem k tomuto druhu masáží kvalifikovaný. Takové masáže nabízí řada zdravotnických zařízení, které najdete na webových stránkách, nebo Vám rád vhodného maséra doporučím.
Obvykle na masírování používám přírodní certifikované oleje. Pokud jste na nějaký druh zvyklý/á a preferujete jej, nemám problém jej při masáži použít.
Před masáží Vám trochu oleje nanesu na předloktí, po chvilce zjistíme, jak Vaše pleť na olej reaguje. Pokud máte svůj vyzkoušený olej, mohu jej k masáži použít.
Ano, můžu Vám nabídnout poukazy v hodnotě 500,- 800,- 1000,- Kč (více viz Ceník).

Máte další otázky, na které jste nenašli odpověď? Napište nám svůj dotaz a my Vám rádi odpovíme.

Vaše jméno:*
Váš e-mail:
Na co byste se rádi zeptali?