Psychologické služby

Forma společné psychologické práce se vždy odvíjí od Vaší konkrétní potřeby. Může jít o jednorázovou intervenci, poradenskou konzultaci, dlouhodobější psychologickou podporu nebo terapeutickou práci. Jedno sezení trvá obvykle 60 minut a je plně hrazeno v hotovosti klientem na místě nebo po domluvě převodem na účet. Na konzultaci je třeba se vždy předem objednat a domluvené termíny jsou považovány za závazné. Klient hradí i neuskutečněné setkání, pokud ho nezruší nejpozději 24 hodin před domluveným termínem. Veškeré informace, které zazní během setkání, jsou na základě etického kodexu a zásady mlčenlivosti důvěrné.

Nezabývám se terapií těžkých psychotických poruch v akutním stádiu (schizofrenie, psychózy, schizoafektivní poruchy) a do péče nepřijímám osoby aktuálně závislé na psychotropních látkách. Pokud mě kontaktujete, velmi ráda Vám pomohu najít vhodného a ověřeného odborníka specializujícího se na tuto problematiku.

Krizová intervence

Krize vzniká, když se člověk na své životní cestě setká s takovou překážkou, kterou není schopen překonat obvyklými metodami řešení problémů. Nastane pak období dezorganizace a zmatku s mnohými marnými pokusy o řešení.

Krizová intervence je rychlá a krátkodobá pomoc (zpravidla 1 – 5 setkání) v nepříjemných, náhlých, velmi zátěžových a stresujících situacích. Krizová intervence se zaměřuje na zklidnění této situace a zvládnutí základních potíží. Jejím hlavním cílem je stabilizace, uklidnění, podpora a alespoň částečné navrácení kontroly nad sebou samým a nad svým životem.
Krizová intervence může, ale nemusí být jakýmsi „spouštěčem“ k dlouhodobější práci na sobě samém v podobě psychoterapie.

Poradenské služby

Poradenství je jednou z cest, jak pomoci překonat a odstranit aktuální problémy, jak objasňovat své osobní cíle a jak jich dosahovat. Můžeme společně prozkoumat příčiny nespokojenosti ve Vašem životě a vyzkoušet, co a jak dělat, když si nevíme rady. Poradenství zahrnuje, je-li to žádoucí, i poskytování informací, rad, názorů, tipů apod. Stejně tak hledání a zkoušení postupů vedoucích ke zlepšení kvality života a větší osobní spokojenosti. Poradenství se zaměřuje i na další související oblasti našeho života, jimiž jsou např. kariéra, vzdělávání, nadání a výchova dětí. Psychologické poradenství podává zpětnou vazbu a pomáhá zjistit, zda postupuji ve svém životě, rodině, kariéře správně, zda mé nápady na řešení obtíží dávají smysl, zda mé plány v oblasti změny životního stylu jsou realistické. Poradenství používá celou řadu metod: psychologický rozhovor, přehrávání rolí, vypracování specifických úloh, vyzkoušení postupů, nácvik důležitých situací aj.

Psychoterapie

Psychoterapeutický přístup není striktně oddělen od přístupu poradenského, spíše na něj navazuje. Terapeutická práce je z nabízených přístupů nejdelší, ale také přináší největší změny a dotýká se nejhlubších oblastí lidského vědomí i nevědomí. Velmi zjednodušeně lze říci, že podle délky trvání nabízím terapii krátkodobou a terapii dlouhodobou. Při krátkodobé terapii (cca 10-12 setkání) se společně zaměříme převážně na konkrétní problém či téma a pracujeme na změně s ním související. Dlouhodobá terapie je samozřejmě podstatně delší (1 rok a více), systematičtější, zaměřuje se na rozmanitá hluboká, osobní i životní témata a přináší trvalou vnitřní osobní změnu.

Individuální terapie

Individuální psychoterapie je společnou prací dvou lidí, klienta a terapeuta. Cílem terapie je usnadnit klientovi zvládání životních situací, které jsou pro něj aktuálně či dlouhodobě obtížné a obtěžující. Při individuální psychoterapii se obvykle dostáváme k tématům zraněného sebevědomí, nenaplněných očekávání, osobní nespokojenosti, pocitů životní prázdnoty, nízké sebedůvěry, strachu apod. Často se zabýváme problematikou osobní historie, identity, hodnot, emočních a vztahových problémů a konfliktů v oblasti osobního i profesního života. Individuální terapie může být provázána s existenciální a spirituální tématikou. Zjednodušeně napsáno „Vaše téma je i naše téma“.

Další služby

Jóga pro děti

Jóga pro děti přináší hravou formou hlavně radost z pohybu. Živější děti zklidňuje, ty méně aktivní povzbuzuje. Podporuje všestranný psychický rozvoj dítěte. Rozvíjí dětskou fantazii, naučí děti odpočívat, relaxovat a čelit stresovým situacím.Posiluje imunitu. Práce s tělem, dechem, koncentrací a soustředěním má pozitivní vliv na obranyschopnost organismu. Pomáhá dětem lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Zároveň může být jóga vhodným doplňkovým sportem například pro vrcholové sportovce.

Mindfulness

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný program snižování stresu, který vyvinul na konci sedmdesátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě univerzity v Massachusetts. Většina odborníků se shoduje, že všímavost resp. všímavý stav mysli je spojen se zaměřením pozornosti na přítomný okamžik, s důkladným uvědomováním si všeho, co přichází do vědomí, přičemž se toto děje s postojem otevřenosti, zvídavosti, nehodnocení, přijímání a neusilování. Díky těmto vlastnostem mysli se rozvíjejí takové faktory, které pozitivně ovlivňují terapeutický proces. Metodu mindfulness je zjednodušeně možno popsat jako program, který postupně učí klienta rozvíjet vlastní všímavost – plné prožívání přítomného okamžiku. Všímavost je rozvíjena pomocí různých cvičení zaměřených například na dech, tělo, pohyb, nehodnotící pozorování myšlenek a představ apod. Cílem programu je pomoci klientovi lépe zvládat stresující podněty a různé projevy dlouhodobého stresu. Jak ukazuje řada vědeckých studií, mindfulness je velmi nápomocný i při léčbě závislostí, psychotických poruch, afektivních poruch, při léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy, panické poruchy, při léčbě sociálních fobií, traumatu, posttraumatické stresové poruchy, při poruchách spánku atd.

Poznámka: Metodu mindfulness nabízíme v modifikované (hravé) verzi i pro děti a dospívající.

Terapie přírodou, terapie v chůzi

V současné době se otevírá mnoho možností, jak se přírodou efektivněji léčit či se učit, jak s její pomocí léčit druhé. Pobyt v přírodě je klíčový pro zdravý vývoj (nejen) dětí. V přírodě se dítě učí překonávat strach, učí se samostatnosti a testuje si hranice svých možností. Příroda dává dětem prostor pro jejich fantazii i kreativitu. Pohyb v členitějším prostředí navíc podporuje rozvoj motoriky, logického úsudku i rychlého rozhodování. Pravidelný pobyt dětí v přírodě blahodárně působí na děti s ADHD, s poruchami soustředění a s úzkostmi. Podle nedávné studie zveřejněné v časopisu Personality and Social Psychology Bulletin navíc čas strávený v přírodě posiluje imunitu a stoupá i počet imunitních buněk v našem organismu. Zkoumáním bylo také zjištěno, že lidé žijící v blízkosti zeleně vykazují nižší nemocnost a též nižší úmrtnost zejména na nemoci související s krevním oběhem. Terapeutický účinek má také koloběh přírody – zrození, růst a zánik – biorytmy či střídání ročních období. Pomáhá nám pochopit vlastní potřeby, lépe se vyrovnat se životem, ale třeba i s úmrtím. Zelená barva rostlin a stromů má zklidňující účinky, oživuje oči, pomáhá při únavě.

Nabízíme také možnost terapeutických rozhovorů zaměřených na řešení moderní metodou práce v terénu, kdy na klienta nepůsobí “umělé” prostředí pracovny a může se tak cítit uvolněněji. Terapie v chůzi podporuje fyzické i mentální zdraví klienta. Chůze v souvislosti se sdílením může mít pro některé klienty i meditativní účinky.

Relaxace

Relaxace je v podstatě odpočinek, absolutní uvolnění a vnitřní zklidnění. Nejedná se pouze o uvolnění na úrovní těla, ale o propojení všech úrovní našeho bytí jako je tělo, mysl a duše. Hluboký stav relaxace by měl probíhat na všech úrovních, tak aby regeneroval tělo, uvolnil svaly – svalové napětí, duševní napětí, zbavil nás negativního stresu. Relaxace je fyzický stav hlubokého odpočinku, který mění fyzické a emocionální reakce na stres (pokles srdeční frekvence, krevní tlak, rychlost dýchání a svalového napětí). To vše by mělo vést k vnitřnímu zklidnění vyrovnanosti, lepšímu tělesnému i duševnímu zdraví a spokojenému životu. Pravidelná relaxace přináší řadu výhod, které mají velmi příznivy vliv na kvalitu ve všech (anebo alespoň ve většině) oblastech života. Výzkumy uvádějí pozitivní účinky relaxace především na fyzické a duševní zdraví, ale také na pracovní výkonnost, životní vitalitu, schopnost koncentrace, lepší zvládání náročných situací, kvalitu spánku apod.

Sandplaying

Je terapeutická metoda založená na hře s pískem a miniaturami předmětů a figurek. Písek, kterého se klient dotýká, slouží jako základ pro ztvárnění jeho představ odrážejících jeho vnitřní svět, vnitřní pochody, stav jeho duše. Na písku vytváří různé obrazy pomocí miniatur. Tato metoda je založena na přesvědčení, že lidská psychika má svou vlastní kapacitu a možnosti k vlastnímu uzdravení a využívá k tomu celou osobnost klienta za pomoci propojení smyslů (zrak, hmat), konání, myšlenkových pochodů a emočních procesů. Podstatou metody Sandplaying je vytváření obrazů z miniatur na herním pískovišti. Při Sandplaying se používá speciální dřevěný box s pískem a množství miniatur znázorňující postavy z reálného i fantazijního světa, figurky zvířat a miniatury předmětů představující svět kolem nás i svět mýtů, pohádek a fantazií. Jedná se o expresivní a projektivní techniku. Dochází při ní i k objevování vlastních zdrojů a zpracování konfliktních témat. Specifikem a zároveň výhodou této metody je, že využívá klientovy kreativity a nabízí mu mnoho možností k jejímu vyjádření, využívá hry a spontaneity a zábavných prvků, pracuje s emočními projevy, umožňuje vyjádřit se i neverbálně, dává klientovi pocit kontroly nad situací, dává mu jeho vlastní prostor a pocit svobody. Práce pomocí metody Sandplaying přináší klientovi zažití přijetí sebe sama, svého výtvoru, zprostředkovává mu možnost vhledu na svou situaci, na své prožitky, umožňuje mu na mentální i emocionální úrovni přijmout své zážitky, zkušenosti, části své osobnosti, vytváří bezpečný prostor pro zpracování neodžitých traumatických zážitků.

Máte-li na srdci jakoukoliv otázku, či byste se rádi objednali na sezení, využijte našich kontaktů.

Radka