Vzdělávání

Supervize

Samotný termín supervize pochází z angličtiny z ekonomického prostředí a obecně znamená dohled, vedení. Je nástrojem, který umožňuje naplňovat a rozvíjet odborné kompetence pracovníka v tom, co dělá na svém pracovišti a jak dokáže spolupracovat s ostatními.  Supervize tedy představuje důležitou oblast profesního růstu. V posledních letech je stále více žádána a oceňována převážně v  oblastech práce s lidmi- pomáhajících profesích (medicína, školství, výchova, neziskové organizace, sociální práce aj.)

Supervizí rozumíme bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost, kdy supervidovaný dostává podporu, která ho posiluje pro další práci.

Supervizor je průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, být u nalézání nových řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení z vlastní práce. Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření.

Je prokázáno, že prostřednictvím tzv. „dominového efektu“ může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale zprostředkovaně také jeho klientům, žákům, zaměstnancům.

Supervize také slouží jako účinný nástroj pravidelného očištění od zbytků myšlenek a emocí, které v hlavě uvíznou a pracovník si je doslova „odnáší“ z práce domů.

Základem dobré supervize je smlouva (v supervizi se používá výraz kontrakt) – tedy dohoda o supervizi. Úkolem supervizora je držet se domluvené zakázky. Supervizor může nabídnout rekontraktování – např. když se ukáže, že původní zakázka byla stanovena příliš úzce. Vždy by však měl obsah supervize odpovídat vzájemné dohodě. Dodržování kontraktů přispívá k oboustranné důvěře a k bezpečí supervizního prostoru.

Poznámka: V současné době  nabízíme pouze individuální supervize.

Intervizní skupiny pro psychology

Intervize je druh supervizního setkání skupiny bez externího supervizora. Jde o podobně postavené pracovníky (většinou z pomáhajících profesí), sdílející odpovědnost za podobnou pracovní činnost. V praxi to znamená, že člověku může pomoci a poradit nejen externí odborník, ale i člověk, který si prošel či prochází stejné nebo podobné situace a překonal je.  U nás se jedná převážně o svépomocná pravidelná setkávání (zpravidla 6 x za školní rok) školních psychologů a psychologů z dalších poradenských a školských zařízení. Věříme, že více hlav více ví a také, že sdílená radost je dvojnásobná radost (či vícenásobná –  v závislosti na  počtu účastníků intervize) a naopak sdílená starost poloviční starost.

Nevypusť duši

Od roku 2020 nabízím prostřednictvím organizace Nevypusť duši, z.s. kurzy pro studenty a učitele. Více najdete na https://nevypustdusi.cz.